Page 1 of 1

TT Trump gọi di dân bất hợp pháp là ‘súc vật’

PostPosted: May 17th, 2018, 12:48 pm
by Duong Nam Anh

TT Trump gọi di dân bất hợp pháp là ‘súc vật’